Behandelovereenkomst

Ik, Marja Boerefijn, ben verplicht, in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), te vragen of de behandelovereenkomst is gelezen en begrepen. Een kopie van deze overeenkomst wordt in het dossier bewaard.

BEHANDELOVEREENKOMST voor behandeling in de praktijk van Marja Boerefijn    Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is een behandelingsovereenkomst een overeenkomst waarbij de zorgverlener zich tegenover de patiënt verbindt tot het verrichten van geneeskundige handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op de patiënt.

Marja Boerefijn is aangesloten bij de VVOCM, vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, VBAG, RBCZ, het Register Craniosacraal therapie Nederland, de AOS, adem en ontspanning stichting, VDV en EMDR – therapeuten Nederland en houdt zich aan de richtlijnen die zijn vermeld in de Beroepsdomeinen en competentieprofielen en het Reglement ethiek en gedragscode. De praktijk Marja Boerefijn valt onder het tucht- en klachtrecht.

https://vbag.nl/algemeneinformatie/klachten.htm

Van de therapeut mag u verwachten dat voor het aangaan van die behandelovereenkomst de therapeut de patiënt op duidelijke wijze, inligt over onderstaande onderwerpen:

 • De aard en het doel van de behandeling: wat houdt de behandeling precies in? Wat denkt de zorgverlener ermee te bereiken?
 • De risico’s en de gevolgen van de behandeling: welke complicaties of bijwerkingen kunnen optreden?
 • Eventuele andere behandelingsmogelijkheden: wat zijn daarvan de voor- en nadelen?
 • De vooruitzichten voor de gezondheidstoestand van de cliënt: wat staat hem te wachten. Hoe zal de opbouw van de behandeling er uit zien? – Hoeveel behandelingen verwacht je gemiddeld nodig te hebben? – Wat zal de behandelfrequentie zijn?
 • De privacyregels worden nageleefd, u vindt de privacy regels op de website van de praktijk.
 • Klachten over uw behandeling of bejegening zullen worden behandeld conform de richtlijnen van de VvOCM. Informatie over de klachtenregeling is te vinden op de website van de praktijk.

Wat wordt van u als patiënt verwacht:

 • de therapeut duidelijk en volledig te informeren, zodat er een goede diagnose gesteld kan worden en u een goede behandeling gegeven kan worden.
 • de adviezen van de therapeut op te volgen, zoals het oefenprogramma voor thuis.
 • de reacties op het onderzoek / de behandeling terug te koppelen aan uw therapeut. Hierdoor krijgt de therapeut meer zicht op uw klachten en kan u beter geadviseerd, begeleid en behandeld kan worden.
 • klachten over uw behandeling of bejegening door uw therapeut in eerste instantie bespreekbaar te maken met uw therapeut.
 • Mee te werken aan het tevredenheidsonderzoek dat door de praktijk gebruikt wordt, meer informatie hierover vindt u op de website.

Overige informatie

 • Afzeggen van een behandeling; Een behandeling dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Een behandelingen die niet op tijd is afgezegd wordt in rekening gebracht.
 • Afhandeling van de betaling
 • De eerste behandeling, de intake wordt ook in rekening gebracht.
 • De patiënt gaat akkoord met declaratie van de behandelingen bij de zorgverzekeraar als deze vergoed worden uit de aanvullende verzekering.
 • Als de patiënt geen aanvullende verzekering heeft dienen de behandelingen direct na de behandelingen te worden voldaan per pin.
 • Voor behandelingen die ten lasten komen van het alternatieve pakket ontvangt de patiënt een factuur per e mail die ingediend kan worden bij de zorgverzekeraar.
 • Via de aanvullende verzekering vergoeden de meeste zorgverzekeraars de behandelingen of een deel daarvan, waarbij geen eigen risico betaald hoeft te worden.
 • Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.
 • Omgang met patiëntgegevens.

Praktijk Marja Boerefijn verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij      een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Marja Boerefijn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 • Toestemming voor rapportage aan verwijzer
 • De patiënt is op de hoogte van het feit dat de therapeut, indien gewenst door de therapeut, informatie kan inwinnen bij de huisarts of behandelend specialist. De therapeut stelt de cliënt hiervan op de hoogte.
 • De patiënt stelt het wel / niet op prijs dat gedurende de behandeling of achteraf verslag wordt gedaan bij de huisarts, specialist of collega hulpverlener/therapeut.
 • Recht op inzage, dataportabiliteit, verwijdering van gegevens in het dossier etc.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Marja Boerefijn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Naam en voorletters van de cliënt:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Handtekening cliënt: Handtekening    therapeut: